PODOKRĘG
PIŁKI NOŻNEJ
W LUBLIŃCU

Ważny komunikat dla klubów PPN Lubliniec!

Środa 10 kwietnia 2019 (Aktualności)
Ważny komunikat dla klubów PPN Lubliniec!

W związku z licznymi wnioskami klubów o zmianę terminu zawodów bez zachowania 14-dniowego wyprzedzenia, informujemy, że nieprzestrzeganie punktów regulaminu ramowego, będzie skutkowało naliczeniem opłaty regulaminowej w kwocie 50,00zł.


REGULAMIN RAMOWY


§ 40
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydziały Gier
prowadzące rozgrywki danych klas rozgrywkowych podanych zainteresowanym klubom
w oficjalnych terminarzach.
2. Zmiana terminu i godziny zawodów nie wymaga zgody drużyny przeciwnej, jeżeli dokonana jest
najpóźniej 14 dni przed planowaną datą zawodów i dotyczy zawodów rozgrywanych
w dni wolne od pracy.
3. Gospodarz zawodów o wszelkich zmianach w terminarzu zobowiązany jest powiadomić na
piśmie (list polecony, faks, email za potwierdzeniem odbioru mailem zwrotnym z informacją
o przyjęciu wiadomości) lub zmianą poprzez konto klubowe w systemie Extranet najpóźniej na
14 dni przed zawodami:
1) drużynę gości;
2) Wydział Gier prowadzący rozgrywki;
3) Kolegium Sędziów delegujący sędziów.
...
7. W przypadku wystąpienia do Wydziału Gier o zmianę terminu meczu, zainteresowany klub
powinien zaproponować inny uzgodniony na piśmie z przeciwnikiem termin spotkania.
8. Nowy termin określi organ prowadzący rozgrywki.
9. Zmieniony termin nie może w przypadać po zakończeniu rozgrywek.
10. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminu rozegrania zawodów w czasie
krótszym niż 14 dni klub musi:
1) uzyskać zgodę na piśmie lub w extranecie od drużyny przeciwnej;
2) uzyskać zgodę Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki tej klasy na zmianę terminu.
11. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego,
związkowego, kierując się względami bezpieczeństwa, Wydział Gier prowadzący dane
rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie terminu zawodów lub uznać je za nie odbyte bez
przyznawania punktów.
12. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach zawody mistrzowskie mogą być przełożone na inny
termin z urzędu przez Wydział Gier prowadzący rozgrywki.
13. Powołanie co najmniej trzech zawodników do poszczególnych reprezentacji
wyszczególnionych w § 25 pkt. 1 może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin
na wniosek zainteresowanego klubu.

W przypadku drużyn młodzieżowych zgodę na przełożenie zawodów musi wyrazić drużyna przeciwna.


TABELA OPŁAT

V. OPŁATY REGULAMINOWE
...
2. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów bez 14- dniowego wyprzedzenia 50 zł.

drukuj
Opublikował/a: Artur Makles
Kategoria: Aktualności
Dodano: Środa 10 kwietnia 2019 09:00:35

Skontaktuj się z nami

PODOKRĘG
Piłki Nożnej w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
woj. Śląskie
Telefon:
(34) 356 35 54
Faks:
(34) 356 35 54
E-mail:

Polecamy